Gecorrigeerde cijfers vleesvarkens moeten op de schop!

Al jaren werken we in de vleesvarkenshouderij met gecorrigeerde cijfers. Deze zijn ook standaard opgenomen in de uniformeringsafspraken varkenshouderij van december 2012. De cijfers hebben betrekking op Groei per dag en EW-conversie. Als afgeleiden daarvan kun je ook een gecorrigeerde Voerconversie en voeropname berekenen. Eventueel zelfs gecorrigeerde voerkosten.

Het doel van de gecorrigeerde cijfers is vrij simpel. Het gaat om het standaardiseren van een groeitraject waardoor de berekende cijfers vergelijkbaar zijn met een andere reeks cijfers. De andere cijfers kunnen betrekking hebben op andere bedrijven of bijvoorbeeld op hetzelfde bedrijf in een andere periode. Effecten van afwijkende opleggewichten biggen en zwaarder of lichter afleveren worden geneutraliseerd.

Vanaf 2012 is dit standaard traject 25 kg opleggewicht big en 117 kg levend aflevergewicht. Een groeitraject van 92 kg dus.

Sinds de invoering van de corrigerende rekensystematiek is er veel veranderd. De opleggewichten van de biggen zijn nog steeds in de buurt van 25 kg gemiddeld. Echter de aflevergewichten zijn in 8 jaar tijd van ruim 92 kg naar bijna 100 kg geslacht gegaan. Het levende eindgewicht is verhoogd van 118,5 kg naar bijna 125 kg. Daarmee is het traject waarover wordt gecorrigeerd veel langer geworden en zijn de effecten van minder juiste aannames veel groter.

Daarnaast hebben we te maken met veel hogere groei- en voeropnameniveaus.

Wanneer we de cijfers met de rekenregels ontrafelen dan zien de verschillende groeitrajecten er als volgt uit bij cijfers die in de buurt van het landelijke gemiddelde liggen:

We zien nu dat de groei in de fase na 117 kg volgens de rekenregels ver terugvalt. In percentages van de groei tussen 25 en 117 kg gaan we naar een niveau van 91,3% van die groei.

Verder is het op zich logisch dat in de fase van 117 tot 125 kg de voerefficentie afneemt. Uit de cijfers komt naar voren dat de EW- en voerconversie stijgen naar 122,3 % van de waarde tussen 25 kg en 117 kg. In cijfers neemt de VC toe van 2,49 in het traject van 25 tot 117 kg tot 3,04 in het traject van 117 tot 125 kg. 

Voor wat betreft de voeropname: In het totale traject is de voeropname per dag 2,15 kg. De rekenregels splitsen dit kennelijk op in 2,13 kg in de fase van 25 tot 117 kg en in de fase na 117 kg tot 125 kg naar 2,38 kg voer per dag.

Drie tussenconclusies voor de fase van 117 tot 125 kg:

– De voeropname aan het eind is in de praktijk veel hoger dan 2,38 kg gemiddeld
– De VC is met 122,3% naar mijn idee juist te gunstig ingeschat in deze fase
– De groei per dag is in deze fase veel hoger dan 91,3% van het bedrijfsgemiddelde

Ik zou graag de volgende aanpassingen willen voorstellen:

Allereerst zou ik de voeropname in de eindfase na 117 kg als variabele door het bedrijf willen laten invullen. Er zijn nu eenmaal grote verschillen tussen bedrijven in de voeropname in de eindfase. In elk geval is het kansrijk is dat de voeropname hoger is dan de 2,38 kg waarmee nu ongeveer gerekend wordt. In bovenstaand voorbeeld is 2,7 kg ingevuld.

De Voerefficentie is aan het eind in mijn beleving ongunstiger dan de 122,3 %. Zelf reken ik bij 117 kg met 126% met een toename van 0,36% per extra kg gewicht aan het eind. Bij gemiddeld 121 kg is dat 127,44% van de gecorrigeerde VC.

Met de hogere voeropname en de ongunstiger VC rekent het model zelf uit wat de groei in de eindfase is. Deze is per bedrijf variabel omdat zowel de VC als de voeropname in deze berekening bedrijfseigen cijfers zijn. 

Verder zou ik willen voorstellen om de cijfers van het afwijkende traject ook te vermelden. Wat is de groei en VC in het traject van 20 tot 25 kg big en van 117 tot 125 kg. Misschien zijn het op de boer wel de meest gestelde vragen: Wat zijn de groei en VC cijfers van de afwijkende trajecten? Behalve dat gecorrigeerde cijfers gestandaardiseerd zijn, is er behoefte om deelberekeningen te maken om te kijken of de afwijkende fase economisch nog wel interessant is.

Werk aan de winkel en kans op voordeel met meer kennis….